Cookie- en Privacyverklaring van Samson Dienstverlening, inzake de website Digi-kring.nl

Inleiding

 • De website Digi-kring.nl, die u op dit moment bezoekt, is een website en dienst van Samson Dienstverlening, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74639668.
 • Deze Cookie- en Privacyverklaring is van toepassing inzake de website Digi-kring.nl, een website en dienst van Samson Dienstverlening.

Onze gegevens

Samson Dienstverlening
Berkheide 10
3069 KS Rotterdam
Nederland

Telefoonnummer: (+31) 010 – 818 62 03
E-mailadres: info@arjansamson.nl
K.v.K. : 74639668

Privacy

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, kunt u nalezen wat persoonsgegevens zijn, wat er onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, wat de doeleinden zijn waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en gedurende welk termijn uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website
(Digi-kring.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of account aanmaakt.

Samson Dienstverlening beschouwt de privacy en bescherming van persoonsgegevens van alle bezoekers, klanten en accounthouders van de website Digi-kring.nl van groot belang. Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten waarvan u gebruik kunt maken binnen onze website Digi-kring.nl.

Verwijzingen op Digi-kring.nl naar andere websites:
Samson Dienstverlening is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites die via links op Digi-kring.nl te bereiken zijn, indien deze websites aan Samson Dienstverlening toebehoren. Bij het bezoek aan websites van derden via Digi-kring.nl, adviseren wij u telkens de Cookie- en privacyverklaring, voorwaarden en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. Door boven in de adresbalk te kijken van uw browser, kunt u zien dat u niet meer op Digi-kring.nl bent, indien de URL (https://www.websitenaam.nl) is gewijzigd.

Persoonsgegevens alleen voor eigen dienstverlening
Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit houdt in dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de verwerkersovereenkomsttussen hen en ons, of een eed, of wettelijke verplichting.

Algemeen

 1. Na het inschrijven en het aanmaken van een Digi-kring.nl gebruikersaccount, gaat u na de aankoop van credits middels de algemene voorwaarden en huisregels akkoord met uw gegevensverwerking/ deze cookie- en privacyverklaring.
 2. In het geval van datalekken, zal Samson Dienstverlening dit terstond melden aan het Meldloket Datalekken AP

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks, of indirect identificeerbaar bent.

Geen verplichting tot verstrekken van uw persoonsgegevens

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken indien u de website Digi-kring.nl bezoekt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt verstrekken of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van ons product, zoals omschreven bij “doeleinden”, is het invoeren van persoons- en bedrijfsgegevens noodzakelijk. Welke gegevens wij verwerken vindt u terug bij ‘persoonsgegevens die wij verwerken’.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Op het moment dat u een gebruikersaccount aanmaakt op Digi-kring.nl en credits koopt, vragen wij u persoonsgegevens en bedrijfsgegevens te verstrekken. Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw inschrijving en/of betaling af te handelen, indien nodig, nadat u een product hebt afgenomen.
 • Om u te e-mailen, indien nodig, met betrekking tot de dienst die u hebt afgenomen.
 • Indien nodig om producten te leveren die u hebt afgenomen.
 • Om u, indien nodig, te informeren over diensten of producten die u voorheen hebt afgenomen.
 • Om nieuwsbrieven aan u te verzenden indien u zich hiervoor hebt aangemeld.

Product: Welke dienst biedt Digi-kring.nl haar accounthouders/klanten:
Digi-kring.nl biedt een “artikel-publicatietool”. Binnen het “artikel-publicatietool” zijn tal van websites opgenomen waarop content (teksten eventueel voorzien van links) digitaal openbaar gemaakt kunnen worden, na het aanmaken van een gebruikersaccount en na de aanschaf van de benodigde ‘credits’ (betaalde punten die nodig zijn om content te publiceren). Zodra u een gebruikersaccount heeft aangemaakt op Digi-kring.nl, kunt u via de aanwezige tekstverwerker zelf content schrijven, waarin u één of meerdere (hyper)links kunt plaatsen naar de website(s) van uw keuze. Vervolgens kunt u deze content zelf digitaal openbaar maken op een binnen Digi-kring.nl aangesloten website naar uw keuze. Digitaal openbaar gemaakte content noemen wij publicaties. Uw publicaties kunt u binnen uw gebruikersaccount tevens archiveren en beheren op ieder gewenst tijdstip.

Noodzakelijkheid van contactgegevens:
Voor Samson Dienstverlening is het van belang om bij eventueel gemaakte overtredingen van haar Digi-kring.nl algemene voorwaarden/huisregels door accounthouders/klanten, de betreffende accounthouder/klant, die de betreffende content digitaal heeft openbaar gemaakt, te kunnen achterhalen en te kunnen contacteren. Dit doet Samson Dienstverlening indien nodig door inzage in het gebruikersaccount te hebben van haar accounthouders/klanten, zodat Samson Dienstverlening contact kan opnemen met de betreffende accounthouder bij overtreding van de Digi-kring.nl gebruiksvoorwaarden.

 • Bij schending van de Digi-kring.nl algemene voorwaarden/huisregels door een accounthouder/klant van Digi-kring.nl, zal Samson Dienstverlening contact contact kunnen opnemen met de betreffende accounthouder/klant.
 • De accounthouder/klant is zelf geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit schending van de Digi-kring.nl algemene voorwaarden/huisregels en het schenden van de Nederlandse en/of E.U. wetgeving. Vanzelfsprekend dient Samson Dienstverlening in dergelijke gevallen contact op te kunnen nemen met de betreffende accounthouder/klant van Digi-kring.nl, aangezien Samson Dienstverlening het eerste aanspreekpunt is voor derde partijen, alvorens de accounthouder/klant benaderd kan worden.
 • Wij kunnen contact opnemen bij wijzigingen van diensten binnen Digi-kring.nl, die voor de accounthouders/ klanten van Digi-kring.nl belangrijk zijn om te weten, zoals prijswijzigingen bijvoorbeeld.
 • Wij kunnen contact opnemen bij storingen op de website Digi-kring.nl, die het gebruik van het gebruikersaccount voor de accounthouder/klant belemmeren. Hierbij kunnen wij eventueel, indien nodig, per e-mail doorgeven aan de accounthouder/klant wat de tijdsduur circa zal zijn van de actuele (mogelijke) storing.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam en adres)
 • KVK nummer
 • BTW nummer
 • E-mailadres

Bewaartermijn

Uw gegevens worden door ons actief bewaard zolang u klant van ons bent. Dit houdt in dat uw Digi-kring.nl gebruikersaccount, inclusief de door u verstrekte gegevens, actief blijven totdat u uw Digi-kring.nl gebruikersaccount bij ons opzegt. U kunt uw Digi-kring.nl gebruikersaccount beëindigen door een verzoek hiertoe per e-mailbericht aan ons te zenden, gericht aan het e-mailadres: info@arjansamson.nl.

Op het moment dat u uw Digi-kring.nl gebruikersaccount door ons laat beëindigen, zal de door u digitaal openbaar gemaakte content (middels uw Digi-kring.nl gebruikersaccount) hierbij eveneens worden beëindigd, dat wil zeggen: de door u digitaal openbaar gemaakte content worden door ons offline gehaald, waarna deze publicaties/content vervolgens worden gearchiveerd binnen Digi-kring.nl.
Het offline halen van door u digitaal openbaar gemaakte content is noodzakelijk doordat er een actief gebruikersaccount gekoppeld dient te zijn aan -via de website Digi-kring.nl- digitaal openbaar gemaakte content. Wij dienen immers de verantwoordelijke accounthouder te kunnen herleiden van (middels Digi-kring.nl) digitaal openbaar gemaakte content.

Daarnaast dienen wij te allen tijde te kunnen achterhalen vanaf welk gebruikersaccount content is digitaal openbaar gemaakt in het geval van onrechtmatigheden, of bij het overtreden van de Nederlandse en/of enige wetgeving; zowel op dit moment als in de toekomst. Het is namelijk zo dat óók offline gehaalde content/publicaties nog steeds vindbaar kunnen zijn op het internet via speciale softwareprogramma’s. Hierdoor kunnen dus ook in een later stadium, na het offline halen van digitaal openbaar gemaakte content, deze publicaties nog steeds vindbaar zijn op het internet (vaak in een ‘printscreen’ vorm), waardoor eventuele onrechtmatigheden binnen offline gehaalde publicaties alsnog aangetoond kunnen worden.

Daar accounthouders/klanten de mogelijkheid wordt gesteld content digitaal openbaar te maken op de aangesloten websites binnen Digi-kring.nl, kan Samson Dienstverlening niet uitsluiten dat accounthouders/klanten -al dan niet bedoeld- de van toepassing zijnde en overeengekomen algemene voorwaarden/huisregels schenden. In dergelijke gevallen dienen wij contact op te kunnen nemen met de betreffende accounthouder/klant (zie omschrijving bij “doeleinden”); zowel nu als in de toekomst.

Om deze redenen worden na beëindiging van uw gebruikersaccount uw persoons- en bedrijfsgegevens en de offline gehaalde publicaties overeenkomstig de wettelijk bepaalde bewaartermijn door ons bewaard; dit door middel van archivering binnen de website Digi-kring.nl van uw account/ en uw offline gehaalde publicaties.

Daarnaast dienen wij op grond van wettelijke voorschriften/verplichtingen facturen met uw (persoons- en/of bedrijfs)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke bewaartermijn loopt bewaren.

Nieuwsbrieven

Na uw expliciete aanmelding voor onze e-mailnieuwsbrief, zult u variërend van eens per maand tot eens per week onze e-mailnieuwsbrief ontvangen. Dit doen wij om nieuwsbriefleden op de hoogte te houden van veranderingen binnen Digi-kring.nl, of om acties met een commercieel karakter met onze nieuwsbriefleden te delen.

U zult uitsluitend van ons nieuwsbrieven ontvangen en dus niet van derde partijen. Uw inschrijving wordt niet ter beschikking gesteld aan derden.

Mailchimp
Onze e-mail nieuwsbrieven worden verzonden via het mailprogramma MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw e-mailadres wordt alleen opgeslagen binnen de nieuwsbrieflijst na uw uitdrukkelijke toestemming.

Uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een link waarmee u zichzelf kunt uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. Na uw afmelding ontvangt u onze nieuwsbrief dan niet meer.

Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij verwerkt hebben? In dat geval kunt u een e-mailbericht zenden aan:
info@arjansamson.nl, met het verzoek tot inzage in uw gegevens.

Ter controle, om zeker te stellen dat door u het verzoek tot inzage is gedaan, vragen we u een kopie van uw legitimatiebewijs hierbij mee te zenden. De volgende gegevens maakt u hierbij zwart (ter bescherming van uw privacy):

 • Uw pasfoto
 • MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan uw paspoort)
 • Paspoortnummer, of ID-kaart nummer, of Rijbewijsnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)

Binnen uiterlijk 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Recht van bezwaar en overige rechten

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens.

Stuur uw verzoek naar info@arjansamson.nl of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 010 – 818 62 03. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Bescherming van uw Persoons- en Bedrijfsgegevens
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, of datalekken, passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij actuele beveiligingssoftware zoals een virusscanner, een sterk wachtwoordbeleid voor elektronische systemen/ software, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

 • Digi-kring.nl verwerkt persoonsgegevens onder een beveiligde (SSL-encryptie) internetverbinding.
 • Met onze hoster, WebHostNow.nl, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • De website Digi-kring.nl werkt altijd onder de meest actuele websiteversie van WordPress/ Woocommerce, waarin uw gegevens worden bewaard.
 • Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden niet op harde schijven, of andere hardware opgeslagen door Samson Dienstverlening.
 • Met onze facturatieaanbieder (de partij waar wij uw factuur aanmaken en waar uw factuurgegevens bewaard worden), het bedrijf Digitalefactuur.nl, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • Met het administratiebedrijf welke onze boekhouding verwerkt hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Betaling

Voor het afhandelen van betalingen binnen Digi-kring.nl, maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar

Ben je nog geen 18 jaar? In dat geval mag je geen producten en diensten van Samson Dienstverlening afnemen.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Samson Dienstverlening op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Gebruik van Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Deze tekstbestanden plaatsen wij of andere partijen op uw computer of mobiele apparaat. Bij uw volgende bezoek lezen wij in het tekstbestand bijvoorbeeld uw voorkeuren of inloggegevens. Hierdoor hoeft u niet elke keer uw voorkeuren aan te geven en kunnen wij de website
gebruiksvriendelijker maken. Onder het kopje ‘overzicht cookies’ ziet u welke cookies wij plaatsen en waarvoor deze gebruikt worden.
Let op: Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies kunnen wij niet garanderen dat onze website of een deel daarvan naar behoren werkt.

Overzicht cookies:

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat informatie wordt onthouden wanneer u naar een andere subpagina gaat en de website goed op uw beeldscherm wordt weergegeven.

Geen tracking Cookies
De website Digi-kring.nl maakt geen gebruik van tracking cookies.

Cookie- en Privacybeleid websites derden | Verwijzingen op Digi-kring.nl naar andere websites:
Samson Dienstverlening is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via links op Digi-kring.nl te bereiken zijn. Bij het bezoek aan websites van derden via Digi-kring.nl, adviseren wij u telkens de Cookie- en privacyverklaring, voorwaarden en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. Door boven in de adresbalk te kijken van uw browser, kunt u zien dat u niet meer op Digi-kring.nl bent, indien de URL (https://www.websitenaam.nl) is gewijzigd.

Cookies verwijderen
Via uw internetbrowser (het programma waarmee u websites bekijkt) kunt u cookies verwijderen. Hoe de cookies verwijdert kan verschillend zijn per internetbrowser. Hier treft u een korte handleiding voor de meest voorkomende internetbrowsers, ten behoeve van het verwijderen van cookies.

Google Chrome:
Ga naar instellingen, klik op geavanceerde instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en andere site- en plug-ingegevens en klik op browsegegevens wissen.
Internet Explorer:
Ga naar instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en opgeslagen websitegegevens en klik op wissen.
Safari:
Ga naar voorkeuren, klik op beveiliging, klik op cookies tonen, klik op alles verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op verwijderen.
Mozilla Firefox:
Ga naar het menu en kies opties, selecteer privacy, kies aangepaste
instellingen gebruiken voor geschiedenis bij Firefox, klik op cookies tonen, klik op alle cookies
verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op geselecteerde verwijderen.

Staat uw internetbrowser er niet bij? Of zijn de instellingen tussentijds gewijzigd? Gebruik dan de help- of zoekfunctie van uw internetbrowser.

Wijzigingen Cookie- en Privacyverklaring

Wij kunnen de informatie in deze Cookie- en Privacyverklaring zonder aankondiging wijzigen. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld nodig als wij onze website aanpassen of als de wetgeving wordt aangepast. Wij raden u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze Cookie- en Privacyverklaring is gewijzigd.

Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contact

Hebt u vragen, of overige opmerkingen? Neem in dat geval contact met ons op.

Samson Dienstverlening
Berkheide 10
3069 KS Rotterdam
Nederland

Telefoonnummer: (+31) 010 – 818 62 03
E-mailadres: info@arjansamson.nl
K.v.K. : 74639668
Contactpersoon: A. Samson

Deze Cookie- en Privacyverklaring is bijgewerkt op 6 mei 2019.