Hier treft u de Algemene voorwaarden en huisregels inzake de website Digi-kring.nl. 

Allereerst het volgende:

Om het u gemakkelijk te maken treft u op deze plek een ingekorte samenvatting van onze huisregels in eenvoudige bewoording. De uitgebreide officiële en volledige versie van onze huisregels, content-voorwaarden en algemene voorwaarden treft u verderop binnen dit document (“Algemene voorwaarden en huisregels”) aan. Wij raden u aan de uitgebreide officiële en volledige versie van de onderhavige huisregels, content-voorwaarden en Algemene voorwaarden nauwkeurig te lezen.

Ingekorte samenvatting huisregels:

 • Artikelen mogen geen inhoud (“content”) bevatten die: in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving, inbreuk maakt op rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten), lasterlijk is, misleidend is, discriminerend is, verwijst naar pornografie en 18+ onderwerpen, medicinale onderwerpen, gok/casino onderwerpen, leningen en overige onderwerpen die in strijd zijn met de in Nederland geldende wetgeving;
 • Artikelen die u wilt publiceren dienen over minimaal 1000 karakters te beschikken;
 • Er mogen geen verwijzingen (links en/of teksten) door u gepubliceerd worden welke verwijzen naar illegale content;
 • Artikelen mogen niet uit gekopieerde teksten bestaan (“duplicate content”);
 • U mag artikelen alleen plaatsen op websites die een duidelijk raakvlak hebben met het onderwerp waarover u schrijft (u mag alleen publiceren op onderwerpgerelateerde websites);
 • Artikelen die niet voldoen aan onze Algemene voorwaarden en huisregels kunnen door ons verwijderd worden zonder hierbij restitutie te verlenen en/of u te informeren;
 • U dient juiste en volledige gegevens te verstrekken bij het aangaan van een Digi-kring.nl account waarbij u geen valse identiteit mag aannemen.
 • U mag derden geen toegang geven tot uw Digi-kring.nl account.
 • Artikelen worden voor onbepaalde tijd geplaatst, over verwijderde artikelen wordt geen restitutie verleent;
 • Door gebruik te maken van het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de onderhavige Algemene voorwaarden en Huisregels;
 • U bent zelf volledig aansprakelijk voor de (gevolgen van) door u gepubliceerde Publicaties.

 

Algemene voorwaarden en huisregels

Dit zijn de algemene voorwaarden en huisregels van Samson Dienstverlening ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74639668 inzake de website Digi-kring.nl wat een onderdeel is van Samson Dienstverlening.

Op alle leveringen en diensten inzake de website Digi-kring.nl zijn deze algemene voorwaarden en huisregels van toepassing.

Definities
In deze algemene voorwaarden en huisregels wordt verstaan onder:

Artikel-publicatietool: Samson Dienstverlening biedt op Digi-kring.nl een Artikel-publicatietool aan. Het Artikel-publicatietool wordt op de website Digi-kring.nl ook omschreven als “publicatie tool” of “artikel publicatie tool”. Dit Artikel-publicatietool is toegankelijk middels het aanmaken van een Gebruikersaccount en is pas operationeel voor het doeleinde (Publicaties/ Gebruikerscontent digitaal openbaar maken) zodra er door Accounthouder Credits zijn aangeschaft. Na aanschaf van Credits door Accounthouder stelt het Artikel-publicatietool een Accounthouder middels zijn/haar Gebruikersaccount in de gelegenheid om Gebruikerscontent te schrijven via de aanwezige tekstverwerker en deze Gebruikerscontent digitaal openbaar te maken middels de Aangesloten websites, maar ook om deze Gebruikerscontent te archiveren en te beheren op ieder gewenst tijdstip (met uitzondering van calamiteiten als storingen en/of overige calamiteiten waardoor het Artikel-publicatietool mogelijk niet functioneert op enig tijdstip);
Credits: saldo tegoed wat door de Accounthouder kan worden aangeschaft om het Artikel-publicatietool in gebruik te nemen: zonder de aankoop van Credits kan Accounthouder geen Gebruikerscontent openbaar maken;
Algemene voorwaarden en huisregels: de onderhavige algemene voorwaarden en huisregels;
Gebruikersaccount:  middels het Artikel-publicatietool kan een ieder die aan de onderhavige algemene voorwaarden en huisregels voldoet en akkoord is gegaan met de onderhavige algemene voorwaarden en huisregels een persoonlijk Gebruikersaccount aanmaken op de website Digi-kring.nl en deze in gebruik nemen na de aanschaf van Credits. Het persoonlijke Gebruikersaccount stelt de Accounthouder in de gelegenheid Publicaties openbaar te maken op de binnen Digi-kring.nl Aangesloten websites. Deze Aangesloten websites zijn te vinden via het Gebruikersaccount;
Aangesloten websites: alle Digitale uitgaven (websites) waarop Gebruikerscontent openbaar gemaakt kan worden door Accounthouder middels het door Accounthouder aangemaakte Gebruikersaccount binnen het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool. Accounthouder treft een overzicht van de alle Digitale uitgaven/Aangesloten websites binnen het Gebruikersaccount;
Digitale uitgaven: (mobiele) websites;
Accounthouder: een ieder die een Gebruikersaccount heeft aangemaakt binnen het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool en vanuit dit Gebruikersaccount Gebruikerscontent (Publicaties) digitaal openbaar maakt middels de -binnen de website Digi-kring.nl- Aangesloten websites waarop Accounthouder Gebruikerscontent kan openbaar maken;
Gebruikerscontent: tekst (maar ook afbeeldingen welke tot 25 mei 2018 kunnen worden opgenomen binnen de Gebruikerscontent) welke links kan bevatten naar websites van derden, voorzien van eventueel HTML opties als headers en overige tekstbewerkingen aanwezig binnen de tekstverwerker van het Artikel-publicatietool, die in of door middel van de Publicaties digitaal openbaar gemaakt zijn door de Accounthouder middels zijn/haar Gebruikersaccount van de website Digi-kring.nl;
Publicatie/Publicaties: alle (dus ook in het verleden) middels het Gebruikersaccount van het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool door Accounthouder openbaar gemaakte/ digitaal gepubliceerde Gebruikerscontent welke digitaal te vinden zijn/ te vinden waren/ gepubliceerd zijn/gepubliceerd waren op Aangesloten websites.

Toepasselijkheid en reikwijdte
Het inschrijven en gebruikmaken van een Digi-kring.nl Gebruikersaccount op deze website vindt plaats onder toepasselijkheid van deze algemene Voorwaarden en huisregels. Deze algemene Voorwaarden en huisregels zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Digi-kring.nl en/of worden aangeboden door Digi-kring.nl (Samson Dienstverlening).

Akkoordverklaring
Door het aanmaken van een Gebruikersaccount binnen het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool verklaart de Accounthouder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden en huisregels, en de van toepassing zijnde Cookie- en Privacyverklaring van de website Digi-kring.nl. De  onderhavige algemene voorwaarden en huisregels zijn eveneens van toepassing op alle door de Accounthouder eerder openbaar gemaakte Publicaties middels het persoonlijke Gebruikersaccount van het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Publicaties, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Samson Dienstverlening en/of bij haar licentiegevers.

Samson Dienstverlening behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten ten aanzien van de Publicaties voor. Het is derhalve – zonder de voorafgaande toestemming van Samson Dienstverlening – niet toegestaan de Publicaties op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het vermelden van Samson Dienstverlening als bron maakt dat niet anders.

Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van een Publicatie dient de Accounthouder vooraf toestemming te vragen aan Samson Dienstverlening. Contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Vermeld bij uw verzoek duidelijk dat het gaat om een verzoek tot hergebruik. Of deze toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden, wordt per geval bepaald en de Accounthouder kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend aan derden.

Indien Accounthouder inbreuk maakt op de rechten van Samson Dienstverlening en deze algemene voorwaarden en huisregels is hij/zij aansprakelijk voor alle door Samson Dienstverlening als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

(Her-)Gebruik van Digitale Uitgaven
Het is verboden om de beveiliging van Publicaties of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden.

Gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van een Publicatie, via welk medium dan ook, is uitsluitend toegestaan door middel van een verwijzing (hyperlink), dan wel door gebruik te maken een door Samson Dienstverlening aangeboden functionaliteit via de betreffende Publicatie (bijvoorbeeld een social media button). Voor alle overige vormen van verveelvoudiging en/of openbaarmaking, waaronder tevens verstaan iedere vorm van “framing”, van een Publicatie is voorafgaande schriftelijke toestemming van Samson Dienstverlening vereist.

Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de Publicatie te verkrijgen (”scraping”) is verboden, tenzij dit met expliciete toestemming van Samson Dienstverlening gebeurt.

Het aanmaken en gebruik van een Gebruikersaccount
Voor het gebruikmaken van een Gebruikersaccount gelden de volgende voorwaarden:

 • De te verstrekken gegevens bij het aanmaken van een Gebruikersaccount en bij betalingen, dienen juist en compleet te zijn;
 • Het is niet toegestaan een Gebruikersaccount op naam van een ander persoon aan te maken of een valse identiteit aan te nemen;
 • Het is personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan een account aan te maken binnen het Artikel-publicatietool;
 • De Accounthouder is er voor verantwoordelijk zijn/haar gebruikersnaam/ inlogcode en wachtwoord strikt geheim te houden;
 • Het is de Accounthouder niet toegestaan met behulp van zijn account derden toegang te verschaffen tot zijn/haar Gebruikersaccount;
 • De Accounthouder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn/haar gebruikersnaam/ inlogcode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra een Accounthouder vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn/haar gebruikersnaam, inlogcode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij/zij Samson Dienstverlening daarvan direct op de hoogte te stellen. Samson Dienstverlening is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de Aangesloten websites en hierbij dient de Accounthouder zijn/haar volledige medewerking te verlenen;
 • Samson Dienstverlening behoudt zich het recht voor een Gebruikersaccount te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een Gebruikersaccount al dan niet tijdelijk te blokkeren indien (het vermoeden bestaat dat) de Accounthouder in strijd handelt of heeft gehandeld met deze algemene voorwaarden.

Content | Publicaties | Gebruikerscontent voorwaarden
Ten aanzien van alle digitaal openbaar gemaakte Gebruikerscontent door Accounthouder gelden de volgende voorwaarden:

 • Digitaal openbaar gemaakte Gebruikerscontent dient te voldoen aan de huisregels van Samson Dienstverlening inzake de website Digi-kring.nl, ofwel: de onderhavige algemene voorwaarden en huisregels;
 • Digitaal openbaar gemaakte Gebruikerscontent mag niet in strijd zijn met de in Nederland geldende wetgeving, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Samson Dienstverlening;
 • Digitaal openbaar gemaakte Gebruikerscontent mag niet kwetsend of discriminerend zijn, in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn, niet aanzetten tot geweld of het plegen van strafbare feiten, geen pornografisch materiaal bevatten, geen gok-casino inhoud/materiaal bevatten,  geen medicatiegerelateerd inhoud/materiaal bevatten, geen misleidende commerciële boodschappen bevatten, geen scripts bevatten;
 • Samson Dienstverlening behoudt zich het recht voor om digitaal openbaar gemaakte Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze algemene voorwaarden en huisregels bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen;
 • Samson Dienstverlening behoudt zich het recht voor de bevoegde opsporingsinstanties in te lichten over digitaal openbaar gemaakte Gebruikerscontent die in strijd is met de openbare orde, anderszins in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en/of indien zij tot melding van dergelijke digitaal openbaar gemaakte Gebruikerscontent verplicht is;
 • Accounthouder is volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) Publicaties door Accounthouder openbaar gemaakt middels het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool;
 • Door Publicaties ter beschikking te stellen verleent de Accounthouder:
  Samson Dienstverlening een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Publicaties of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook in al haar digitale uitgaven, alsmede om de Publicaties op te slaan in (elektronische) bestanden;
 • Accounthouder dient er zorg voor te dragen dat digitaal openbaar gemaakte Gebruikerscontent/ Publicaties de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Samson Dienstverlening is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die ter verkoop, promotie of levering worden aangeboden door de Accounthouder middels zijn/haar Publicaties op Aangesloten websites middels het Gebruikersaccount van het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool;
 •  Gebruikerscontent openbaar maken op onderwerpspecifieke Aangesloten websites: Op onderwerpspecifieke Aangesloten websites worden alleen Publicaties geaccepteerd door Samson Dienstverlening waarvan de digitaal openbaar gemaakte Gebruikerscontent overeenkomt met het specifieke onderwerp van de door Accounthouder geselecteerde Aangesloten website;
 • Openbaar gemaakte Gebruikerscontent middels een Publicatie op een Aangesloten website mag niet gedupliceerd worden en opnieuw openbaar gemaakt worden door Accounthouder via verspreiding op overige Aangesloten websites binnen het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool;
 • Openbaar gemaakte Gebruikerscontent mag geen afbeeldingen*, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts, kwaadaardige inhoud als virussen en spyware bevatten.
 • Openbaar gemaakte Gebruikerscontent mag per 25 mei 2018 geen afbeeldingen bevatten*;

Huisregels Samson Dienstverlening inzake de website Digi-kring.nl
Samson Dienstverlening heeft de onderstaande huisregels samengesteld. U kunt alleen gebruikmaken van het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool indien u akkoord bent gegaan met de onderstaande huisregels:

Huisregels:

 1. Het is Accounthouder verboden om met gebruikmaking van het Artikel-publicatietool en de daaruit voortvloeiende Publicaties de in Nederland geldende wetgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen;
 2. Het is Accounthouder (of dit nu legaal is of niet) door Samson Dienstverlening nimmer toegestaan om met gebruikmaking van het Artikel-publicatietool Publicaties/ Gebruikerscontent aan te bieden of te verspreiden die:

a. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

b. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

c. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;

d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

e. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;

f. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of

g. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

Websites en diensten van derden
Publicaties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) naar websites van derden. Samson Dienstverlening heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Samson Dienstverlening raadt Accounthouder en een ieder aan de voorwaarden, disclaimer, Cookiebeleid en Privacy Verklaring van de betreffende website bij bezoek hieraan te raadplegen.

Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Samson Dienstverlening is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Binnen het Artikel-publicatietool treft u links aan naar Aangesloten websites. Daar waar Aangesloten websites niet onder beheer van Samson Dienstverlening vallen is Samson Dienstverlening niet aansprakelijk voor de inhoud van die Aangesloten websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Bij het bezoek aan Aangesloten websites via het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool, adviseren wij u telkens de Cookie- en privacyverklaring, voorwaarden en/of disclaimer van de Aangesloten websites te raadplegen. Door boven in de adresbalk te kijken van uw browser, kunt u zien dat u niet meer op Digi-kring.nl bent, indien de URL (https://www.websitenaam.nl) is gewijzigd

Links/Publicaties/Aangesloten websites | Termijnen
De digitale vindbaarheid/het online staan van Publicaties en/of de opgenomen links binnen de Publicaties zijn van onbepaalde duur. Indien Publicaties en/of opgenomen links binnen Publicaties niet langer digitaal vindbaar zijn wordt door Samson Dienstverlening hierover geen restitutie verleent. Het door Samson Dienstverlening aangeboden actieve aantal Aangesloten websites is onbepaald. Het aantal door Samson Dienstverlening aangeboden en/of actieve Aangesloten websites wisselt; er komen websites bij en er vallen websites af. Samson Dienstverlening behoudt zich het recht voor om Aangesloten websites ten alle tijde te beëindigen, verkopen en/of over te doen aan derden.

Digitaal openbaar maken van Gebruikerscontent door Accounthouder geschiedt in principe direct na plaatsing. Samson Dienstverlening is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor opname van Publicaties/links in zoekmachines of andere directory’s en/of lijsten etc.

Overmacht en storingen
Bij storingen op internet, werkzaamheden aan de server of andere redenen waardoor Aangesloten websites niet actief zouden zijn, wordt geen restitutie aan Accounthouder verleend.

Credits | Betalingen
1. De Digi-kring.nl Artikel-publicatietool Accounthouder kan Credits (punten) aanschaffen via de website Digi-kring.nl met als doel het bekostigen van Publicaties;
2. Samson Dienstverlening kan te allen tijde de tarieven wijzigen van credits;
3. Samson Dienstverlening kan te allen tijde het aantal verlangde Credits wijzigen per Publicatie op een Aangesloten website;
4. Een opgebouwd Credit-tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor de plaatsing van Publicaties; het Credit-tegoed wordt niet uitgekeerd in geld;
5. Credit-tegoed vervalt na het verlopen van de tijdsduur welke wordt aangegeven bij afname door Accounthouder van een Credit-tegoed.

Uitsluiting
Samson Dienstverlening behoudt zich het recht voor om Accounthouders uit te sluiten van elk gebruik van het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de in Nederland geldende wetgeving, de openbare orde, de goede zeden en/of de algemene voorwaarden en huisregels, onverminderd het recht van Samson Dienstverlening om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

 1. Samson Dienstverlening besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud, de samenstelling, het functioneren en de beschikbaarheid van de website Digi-kring.nl en Publicaties op Aangesloten websites. Niettemin geeft Samson Dienstverlening geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de inhoud van de website Digi-kring.nl en Publicaties openbaar gemaakt op Aangesloten websites, of ten aanzien van het functioneren en de beschikbaarheid
  van de website Digi-kring.nl en Publicaties openbaar gemaakt op Aangesloten websites, noch garandeert Samson Dienstverlening dat binnen de Publicaties, openbaar gemaakt op Aangesloten websites, vervatte informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd;
 2. Indien de Accounthouder inbreuk maakt op de rechten van Samson Dienstverlening/ inbreuk pleegt op de onderhavige algemene voorwaarden en huisregels is hij/zij aansprakelijk voor alle door Samson Dienstverlening als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing, juridische bijstand en alle overige kosten;
 3. Samson Dienstverlening is niet aansprakelijk voor de gevolgen van Publicaties die digitaal openbaar gemaakt zijn door Accounthouder van een Digi-kring.nl Artikel-publicatietool Gebruikersaccount, en de Accounthouder vrijwaart Samson Dienstverlening voor alle aanspraken van derden ter zake;
 4. Samson Dienstverlening, inzake de website Digi-kring.nl, is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Accounthouder van de Publicaties maakt of het – al dan niet tijdelijk – verminderd of niet functioneren van de Publicaties;
 5. Samson Dienstverlening is niet aansprakelijk voor websiteposities in zoekmachines welke al dan niet veroorzaakt zijn door Publicaties van Accounthouder van het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool.
 6. Accounthouder van het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool maakt gebruik van het Artikel-publicatietool op eigen risico;
 7. Samson Dienstverlening is niet aansprakelijk voor al dan niet fluctuerende SEO-waardes (zoals de waardes van Domain Authorities, Page Authorities, Trust Flow, Citation Flow) van de door haar middels het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool Aangesloten websites en die van websites van derden waarnaar verwezen kan worden middels hyperlinks in Publicaties;
 8. Binnen het Artikel-publicatietool treft u links aan naar Aangesloten websites. Daar waar Aangesloten websites niet onder beheer van Samson Dienstverlening vallen is Samson Dienstverlening niet aansprakelijk voor de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens.
 9. Bij het bezoek aan Aangesloten websites via het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool, adviseren wij u telkens de Cookie- en privacyverklaring, voorwaarden en/of disclaimer van de Aangesloten websites te raadplegen. Door boven in de adresbalk te kijken van uw browser, kunt u zien dat u niet meer op Digi-kring.nl bent, indien de URL (https://www.websitenaam.nl) is gewijzigd;
 10. Bij het aanmaken van een Gebruikersaccount en bij betalingen dient de Accounthouder correcte bedrijfsgegevens van een bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister ingeschreven bedrijf in te vullen van het bedrijf namens wie Accounthouder handelt. Zowel Accounthouder als het aan het Gebruikersaccount gekoppelde bedrijf zijn aansprakelijk voor de Publicaties welke door Accounthouder digitaal openbaar zijn gemaakt middels het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool.

Copyright 
Het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool geniet auteursrechtelijke bescherming waarbij het niet is toegestaan de website/ het script te verveelvoudigen of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool in een iframe te vertonen zonder schriftelijke toestemming van Samson Dienstverlening.

Rechtskeuze
Op de onderhavige algemene voorwaarden en huisregels en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Samson Dienstverlening behoudt zich het recht voor de inhoud van de website Digi-kring.nl en/of van deze algemene voorwaarden en huisregels op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden en huisregels treden in werking op het moment van publicatie daarvan.

Door de voortzetting van het Gebruikersaccount en het openbaar maken van Gebruikerscontent middels het Digi-kring.nl Artikel-publicatietool, stemt de Accounthouder in met toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Privacy Verklaring

Hier treft u de privacyverklaring van Samson Dienstverlening welke van toepassing is inzake de website Digi-kring.nl: Privacyverklaring.

Contact | Service

Hebt u vragen, of overige opmerkingen? Neem in dat geval contact met ons op.

Samson Dienstverlening
Berkheide 10
3069 KS Rotterdam
Nederland

Telefoonnummer: (+31) 010 – 818 62 03
E-mailadres: info@digi-kring.nl
K.v.K. : 74639668
Contactpersoon: A. Samson

Deze algemene voorwaarden en huisregels zijn voor het laatst gewijzigd op 6 mei 2019.